Warunki i zasady

Ta witryna jest zarządzana przez firmę L-Nutra Italia S.r.l., (zwaną dalej „L-Nutra”) albo przez inne firmy L-Nutra mające siedziby w różnych częściach świata. W ramach tej witryny terminy „L-Nutra”, „my”, „nasze”, „nam” i „nas” odnoszą się do firmy L-Nutra oraz powiązanych z nią firm L-Nutra.

Niniejsze warunki i zasady zakupu oraz wszelkie dodatki do nich i uzupełnienia („Umowa”) tworzą prawnie wiążącą umowę pomiędzy Tobą i firmą L-Nutra. Niniejsza umowa reguluje zasady Twojego dostępu do tej witryny oraz korzystania z niej, wszelkich zamówień składanych za pośrednictwem tej witryny albo telefonicznie oraz, jeśli ma to zastosowanie, używania przez Ciebie naszych produktów i usług albo próby ich używania (określane zbiorczo jako „Twoje użycie”). Korzystając z tej witryny, zgadzasz się na poniższe warunki i zasady. Jeśli nie zgadzasz się na te warunki i zasady, natychmiast zaprzestań korzystać z tej witryny.

L-Nutra zastrzega sobie prawo od zmiany tych warunków w dowolnym momencie poprzez aktualizację tego tekstu. Zachęcamy do zapoznania się z tymi warunkami przy każdym korzystaniu z tej witryny, ponieważ skorzystanie z witryny po wprowadzeniu zmian będzie oznaczać Twoją akceptację zmian. Udzielamy Ci osobistej, ograniczonej, nieprzenoszalnej, niewyłącznej licencji na dostęp do tej witryny oraz korzystanie z niej. Zastrzegamy sobie prawo, według naszego wyłącznego uznania i bez powiadomienia, do zmiany produktów i usług dostępnych na witrynie oraz do zmiany, zawieszenia lub zaprzestania dowolnego aspektu witryny i nie będziemy ponosić za to odpowiedzialności wobec Ciebie ani żadnej strony trzeciej. Możemy również nałożyć zasady i ograniczenia dotyczące korzystania z witryny albo ograniczyć dostęp do części lub całości witryny bez powiadomienia lub kary. Dalsze korzystanie przez Ciebie z witryny będzie oznaczało akceptację takich zmian.

Zrzeczenie się odpowiedzialności
Ta witryna zawiera ogólne informacje, takie jak informacje na temat zdrowia, odżywiania i kondycji fizycznej, i jest przeznaczona wyłącznie do celów edukacyjnych. Nie należy traktować tych informacji jako substytutu ani nie zastępują one profesjonalnej porady medycznej, diagnozy lub leczenia. Jeśli masz jakiekolwiek obawy lub pytania dotyczące swojego zdrowia, zawsze skonsultuj się z lekarzem lub innym pracownikiem służby zdrowia. Nie lekceważ, nie unikaj ani nie opóźniaj uzyskania porady medycznej lub związanej ze zdrowiem od swojego lekarza z powodu czegoś, co mogłeś/-aś przeczytać na tej witrynie. Korzystanie z jakichkolwiek informacji zawartych na tej witrynie odbywa się wyłącznie na własne ryzyko. Rozwój badań medycznych może mieć wpływ na pojawiające się tutaj porady dotyczące zdrowia, odżywiania i kondycji fizycznej. Nie można zagwarantować, że porady zawarte na tej witrynie zawsze będą zawierać najnowsze ustalenia lub osiągnięcia w odniesieniu do konkretnego materiału.

Korzystanie z materiałów zawartych na tej witrynie
Ta witryna (wraz z całą jej zawartością) jest własnością L-Nutra i jest chroniona prawami autorskimi, znakami towarowymi i innymi prawami w Stanach Zjednoczonych i krajach europejskich. Upoważniamy Cię do przeglądania tej witryny oraz drukowania i pobierania kopii materiałów z witryny wyłącznie do osobistego, niekomercyjnego użytku, o ile nie usuniesz żadnych informacji o prawach autorskich ani innych informacji, które pojawiają się w materiale, który drukujesz lub pobierasz. Zgadzasz się, że nie będziesz w żaden inny sposób kopiować, wyświetlać ani przesyłać żadnych materiałów z tej witryny w jakikolwiek sposób i na żadnym nośniku. Zgadzasz się również, że nie będziesz modyfikować, sprzedawać, transmitować ani rozpowszechniać żadnych materiałów z tej witryny w jakikolwiek sposób i na żadnym nośniku; obejmuje to również ładowanie materiałów albo udostępnianie ich w inny sposób online.

L-Nutra nie będzie ponosić odpowiedzialności, jeśli informacje udostępniane przez nią na tej witrynie będą niedokładne, niekompletne albo nieaktualne. Zastrzegamy sobie prawo do modyfikowania zawartości witryny w dowolnym momencie, ale nie mamy obowiązku aktualizowania jakichkolwiek informacji na tej witrynie. Zgadzasz się, że Twoim obowiązkiem jest monitorowanie zmian na tej witrynie.

Znaki towarowe
Ta witryna zawiera loga oraz inne znaki towarowe i znaki usługowe, które są własnością firmy L-Nutra lub są przez nią licencjonowane. Ta witryna może również zawierać znaki towarowe lub znaki usługowe stron trzecich. Wszystkie te znaki towarowe są własnością ich odpowiednich właścicieli i zgadzasz się nie używać ich ani nie eksponować w żaden sposób bez uprzedniej pisemnej zgody odpowiedniego właściciela znaku towarowego.

Ochrona konta
Ponosisz odpowiedzialność za zachowanie poufności Twojego konta i hasła. Zgadzasz się wziąć odpowiedzialność za wszystkie działania wykonane przy użyciu Twojego konta i hasła. Zgadzasz się poinformować nas natychmiast w razie nieautoryzowanego dostępu do Twojego konta albo innego naruszenia bezpieczeństwa.

Zobowiązanie odszkodowawcze
Zgadzasz się zabezpieczyć, zwolnić i chronić firmę L-Nutra, jej firmy zależne, oddziały i podmioty stowarzyszone oraz ich odpowiednich członków zarządu, dyrektorów, pracowników, agentów i współpracowników przed wszelkimi roszczeniami, zobowiązaniami, odszkodowaniami, kosztami i wydatkami na obronę, w tym honorariami adwokackimi, w jakikolwiek sposób wynikającymi lub związanymi z korzystaniem przez Ciebie z witryny, naruszeniem przez Ciebie niniejszych warunków lub polityki prywatności, treściami publikowanymi przez Ciebie na witrynie lub naruszeniem przez Ciebie jakiegokolwiek prawa lub praw osób trzecich

Ograniczenie odpowiedzialności
WYRAŹNIE ROZUMIESZ I ZGADZASZ SIĘ, ŻE W ŻADNYM WYPADKU FIRMA L-NUTRA, JEJ SPÓŁKI ZALEŻNE, PRZEDSTAWICIELE, DOSTAWCY, WSPÓŁPRACOWNICY LUB AGENCI NIE PONOSZĄ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA SZKODY POŚREDNIE, SZCZEGÓLNE, PRZYPADKOWE LUB WTÓRNE. OBEJMUJE TO BEZ OGRANICZEŃ WSZELKĄ UTRATĘ MOŻLIWOŚCI KORZYSTANIA, UTRATĘ ZYSKÓW, UTRATĘ DANYCH, UTRATĘ WARTOŚCI, KOSZTY NABYCIA USŁUG ZAMIENNYCH LUB INNE SZKODY POŚREDNIE, SZCZEGÓLNE, PRZYPADKOWE LUB WTÓRNE. MA TO ZASTOSOWANIE NIEZALEŻNIE OD SPOSOBU POWSTANIA SZKODY I WSZELKICH TEORII ODPOWIEDZIALNOŚCI, CZY TO UMOWNEJ CZY DELIKTOWEJ (ŁĄCZNIE Z ZANIEDBANIEM I ŚCISŁĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ), LUB WYNIKAJĄCEJ W INNY SPOSÓB Z (1) UŻYCIA LUB NIEMOŻNOŚCI UŻYCIA WITRYNY INTERNETOWEJ; (2) UŻYCIA LUB NIEMOŻNOŚCI UŻYCIA PRODUKTÓW ZAKUPIONYCH NA WITRYNIE INTERNETOWEJ; LUB (3) KOSZTÓW NABYCIA PRODUKTÓW LUB USŁUG ZAMIENNYCH.

Twoja odpowiedzialność
JEŻELI SPOWODUJESZ ZAKŁÓCENIA TECHNICZNE WITRYNY LUB SYSTEMÓW PRZESYŁANIA WITRYNY DO CIEBIE LUB INNYCH UŻYTKOWNIKÓW, ZGADZASZ SIĘ PONIEŚĆ ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA WSZELKIE ZOBOWIĄZANIA, KOSZTY I WYDATKI (W TYM HONORARIA ADWOKATÓW) WYNIKAJĄCE Z TAKICH ZAKŁÓCEŃ.

Inne ważne warunki
L-Nutra może scedować, przenieść lub zlecić podwykonawstwo któregokolwiek z naszych praw lub zobowiązań wynikających z niniejszych warunków i zasad zakupu dowolnej stronie trzeciej według własnego uznania. Wszelkie oświadczenia, gwarancje i zobowiązania odszkodowawcze złożone lub podjęte przez Ciebie pozostaną w mocy po usunięciu Twojego konta albo zakończeniu relacji z firmą L-Nutra. Żadne opóźnienie w skorzystaniu przez firmę L-Nutra z jakiegokolwiek prawa lub środka naprawczego wynikającego z niniejszych warunków i zasad zakupu nie będzie stanowić zrzeczenia się takiego prawa lub środka naprawczego ani nie wpłynie na zdolność firmy L-Nutra do późniejszego skorzystania z takiego prawa lub środka naprawczego. Zgoda na jakiekolwiek zrzeczenie się musi zostać wyrażona przez firmę L-Nutra na piśmie. Niniejsze warunki i zasady zakupu zastępują wszelkie inne warunki opublikowane przez nas wcześniej oraz wszelkie inne oświadczenia złożone przez nas Tobie w formie ustnej, pisemnej lub innej.

Zgadzasz się, że dodatkowe warunki i zasady mogą mieć zastosowanie w odniesieniu do określonych produktów, zamówień lub korzystania z niektórych części witryny, w tym w odniesieniu do zasad zamawiania, wysyłki i zwrotów („Warunki dodatkowe”), które to warunki dodatkowe stanowią część niniejszych warunków przez odniesienie. W przypadku występowania konfliktu pomiędzy niniejszymi warunkami oraz warunkami dodatkowymi obowiązują warunki dodatkowe.

Zakup produktów w firmie L-Nutra
Prezentacja produktów. L-Nutra zastrzega sobie prawo, bez wcześniejszego powiadomienia, do wycofania lub zmiany specyfikacji i cen produktów bez zaciągania wobec Ciebie żadnych zobowiązań. L-Nutra podejmuje uzasadnione rozsądnie działania, aby upewnić się, że ceny podane na witrynie są prawidłowe oraz aby jak najdokładniej opisać produkty dostępne na witrynie i przedstawić najbardziej aktualne opakowania. Jednak przy zamawianiu produktów należy pamiętać, że L-Nutra nie gwarantuje, że opisy produktów są dokładne, kompletne, wiarygodne, aktualne lub wolne od błędów, ani że opakowanie produktu przedstawione na witrynie będzie odpowiadać rzeczywistemu produktowi, który otrzymasz. Jeśli otrzymany produkt nie jest zgodny z opisem na witrynie albo jego opakowanie nie jest zgodne z opakowaniem przedstawionym na witrynie, jedynym środkiem naprawczym jest zwrócenie takiego produktu do nas w stanie nieużywanym i nieuszkodzonym zgodnie z naszą polityką zwrotów podaną na witrynie internetowej, w warunkach i zasadach. Zamieszczane przez firmę L-Nutra opisy albo przywołania produktów innych firm nie stanowią aprobaty takiego produktu ani nie oznaczają udzielenia na niego gwarancji przez firmę L-Nutra.

Błędy w cenach i pominięcia
Należy pamiętać, że ceny, dostępność i inne warunki zakupu mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić dokładność informacji podanych na witrynie oraz poprawiać wykryte błędy. L-Nutra zastrzega sobie prawo do odwołania każdej złożonej oferty w celu skorygowania wszelkich błędów, nieścisłości lub pominięć, w tym po złożeniu zamówienia, po jego potwierdzeniu lub po obciążeniu karty kredytowej. Jeśli odkryjemy, że wystąpił błąd po obciążeniu Twojej karty kredytowej i Twoje zamówienie zostanie anulowane w wyniku błędu, otrzymasz zwrot pełnej kwoty zamówienia na Twoją kartę kredytową.

Składanie i akceptacja zamówień.
W przypadku zamówienia produktu L-Nutra musi otrzymać płatność przed akceptacją zamówienia. L-Nutra może wymagać dodatkowych informacji dotyczących Twojego zamówienia, jeśli nie podałeś/-aś wszystkich wymaganych informacji, i może anulować lub ograniczyć zamówienie w dowolnym momencie po jego złożeniu. L-Nutra zastrzega sobie prawo do zmiany, zawieszenia lub zakończenia wydarzenia lub promocji w dowolnym momencie bez wcześniejszego powiadomienia (w tym po złożeniu i/lub potwierdzeniu zamówienia). Złożenie przez Ciebie zamówienia jest bezpośrednio uwarunkowane akceptacją tej umowy. Możliwość zakupu wszystkich produktów jest uzależniona od ich dostępności, a jeśli nie są dostępne, możemy zaoferować alternatywne produkty o takiej samej jakości i wartości.

Wysyłka i ryzyko utraty.
L-Nutra doda do wartości Twojego zamówienia odpowiednie opłaty za pakowanie i wysyłkę. O ile nie podano inaczej, L-Nutra dołoży uzasadnionych handlowo starań, aby wysłać produkty w rozsądnym czasie po otrzymaniu prawidłowo wypełnionego zamówienia. Chociaż L-Nutra może podać ramy czasowe lub daty dostawy lub wysyłki, rozumiesz, że są to szacunki firmy L-Nutra dokonane w dobrej wierze i mogą one ulec zmianie. Ponadto rozumiesz, że dostępność produktów może być ograniczona, a niektóre produkty mogą nie być dostępne do natychmiastowej dostawy, w którym to przypadku produkty zostaną dostarczone, gdy staną się dostępne. Wszystkie produkty zakupione na witrynie są przekazywane firmom kurierskim. Ryzyko utraty i tytuł własności do takich produktów przechodzi na Ciebie z chwilą ich przekazania firmie kurierskiej. L-Nutra może odmówić realizacji zamówień, jeśli adres dostawy znajduje się poza Europą.

ProLon oferuje możliwość wyszukiwania informacji o przesyłce oraz łatwego śledzenia jej aktualnego statusu, nieprzewidzianych opóźnień i końcowego dostarczenia. Korzystając z naszych zaawansowanych opcji wyszukiwania, możesz czuć się komfortowo i mieć pewność, że masz najbardziej aktualne informacje. Wyszukiwanie informacji o przesyłce jest dostępne na stronie „Śledzenie przesyłki”.

Podatek od sprzedaży.
Na terenie Unii Europejskiej firma L-Nutra ma obowiązek pobierania określonych krajowych i lokalnych podatków od sprzedaży w przypadku zamówień wysyłanych do niektórych krajów. Podatki mają zastosowanie do większości zakupów, ale w niektórych krajach niektóre produkty, na przykład produkty spożywcze, są z nich wyłączone. Niektóre organy podatkowe wymagają również, aby podstawa opodatkowania zawierała również wszelkie opłaty za pakowanie i wysyłkę, podczas gdy inne pobierają podatek tylko od sprzedaży samych produktów. L-Nutra musi postępować zgodnie z zasadami podatkowymi obowiązującymi w każdym kraju. Twoja końcowa kwota zamówienia będzie zawierać wszystkie wymagane podatki krajowe i lokalne.

Informacje dotyczące płatności.
Zamawiając produkty za pośrednictwem witryny, telefonicznie lub w inny sposób, zgadzasz się podawać wyłącznie prawdziwe, dokładne, aktualne i kompletne informacje dotyczące płatności. Składając zamówienie, oświadczasz i gwarantujesz, że podasz tylko te informacje dotyczące płatności, które należą do Ciebie lub do których podania jesteś upoważniony/-a. L-Nutra ma prawo anulować Twoje zamówienie albo zawiesić lub zamknąć Twoje konto, jeśli mamy podstawy sądzić, że podałeś/-aś nam niedokładne, nieaktualne, fałszywe lub niekompletne informacje dotyczące płatności lub jeśli z jakiegokolwiek innego powodu, my, według naszego wyłącznego uznania, uznamy to za stosowne. Zgadzasz się, że złożenie zamówienia elektronicznego na witrynie jest wystarczające do spełnienia wszelkich obowiązujących przepisów dotyczących oszustw i nie jest wymagana żadna dalsza korespondencja na piśmie.

Warunki programu subskrypcyjnego. Jeśli składasz zamówienie online lub telefonicznie w ramach naszego programu subskrypcyjnego, Twoje członkostwo w programie pozostanie w mocy do momentu jego anulowania lub zakończenia okresu subskrypcji. Możemy, według naszego wyłącznego uznania, zakończyć Twoje członkostwo w programie w dowolnym momencie bez powiadomienia.

JEŚLI JESTEŚ UCZESTNIKIEM NASZEGO PROGRAMU SUBSKRYPCYJNEGO I PODAŁEŚ/-AŚ NAM WAŻNY NUMER KARTY KREDYTOWEJ LUB ALTERNATYWNĄ METODĘ PŁATNOŚCI, KAŻDA PŁATNOŚĆ ZOSTANIE AUTOMATYCZNIE PRZETWORZONA W MOMENCIE KAŻDEJ KOLEJNEJ WYSYŁKI PRODUKTU LUB, W RAZIE WYBRANIA TAKIEJ METODY W MOMENCIE REJESTRACJI, W MIESIĘCZNYCH RATACH MNIEJ WIĘCEJ TEGO SAMEGO DNIA KAŻDEGO MIESIĄCA, I ZOSTANIE ROZLICZONA ZGODNIE Z METODĄ PŁATNOŚCI OKREŚLONĄ W MOMENCIE PIERWSZEGO ZAKUPU I REJESTRACJI. JEŚLI CHCESZ ANULOWAĆ UDZIAŁ W NASZYM PROGRAMIE SUBSKRYPCYJNYM, MOŻESZ TO ZROBIĆ, DZWONIĄC DO DZIAŁU OBSŁUGI KLIENTA POD NUMERY TELEFONICZNE WYMIENIONE NA WITRYNIE albo wysyłając e-mail na adres info@prolon.eu w Unii Europejskiej.

Masz obowiązek podawać aktualne, kompletne i dokładne informacje o swoim koncie rozliczeniowym. Twoim obowiązkiem jest niezwłoczne aktualizowanie wszystkich informacji, tak aby Twoje konto rozliczeniowe było aktualne, kompletne i dokładne (np. zmiana adresu rozliczeniowego, numeru karty kredytowej lub daty ważności karty kredytowej). Musisz niezwłocznie powiadomić nas, jeśli dane Twojej karty kredytowej zostały anulowane lub straciły ważność (np. utrata lub kradzież). Zmiany w tych informacjach należy zgłaszać, dzwoniąc do działu obsługi klienta pod numery telefoniczne wymienione na witrynie albo wysyłając e-mail na adres info@prolon.eu w Unii Europejskiej. Jeśli uczestniczysz w naszym programie subskrypcyjnym przy użyciu karty kredytowej i Twoja karta kredytowa nie zadziałała podczas przetwarzania kolejnej wysyłki, Twoje członkostwo w naszym programie subskrypcyjnym może zostać zakończone, a Twoje konto może zostać przesłane do rozliczenia.

Polityka zwrotów.
Możesz zwrócić produkty zgodnie z instrukcjami zawartymi w polityce zwrotów podanej na witrynie, w warunkach i zasadach albo, jeśli masz wątpliwości co do możliwości zwrotu danego produktu, możesz zadzwonić do działu obsługi klienta pod numer 02 3650 5076. L-Nutra zwróci Twoją płatność, gdy produkt zostanie zwrócony w odpowiednim czasie lub jego zakup zostanie anulowany oraz w ciągu 14 dni roboczych od otrzymania przez nas zwróconego produktu, jeśli został zakupiony przy użyciu kredytu zewnętrznego operatora, takiego jak Visa lub MasterCard.